ความเป็นมา

          พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงาน กสทช. เรียกว่า "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังต่อไปนี้
          กรรมการโดยตำแหน่ง
              - ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ
              - ปลัดกระทรวงกลาโหม
              - ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
              - อธิบดีกรมบัญชีกลาง
              - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
              - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
              - เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
              - ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน
          - เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
          - รองเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
          - ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
                  โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีหน้าที่ต้องในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน และการดำเนินการให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. โดยต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนและจำนวนเงินที่ได้รับจากการจัดสรรทั้งหมด รวมถึงการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชีและระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 6 คณะทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้
                  (1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ (ชุดที่ ๑) ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
                  (๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ (ชุดที่ ๒) ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
                  (3) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จัดตั้งขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                  (4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
                 (5) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ทบทวนกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนฯ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม
                 (6) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอแนะและจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน