การบริหารกองทุน

             - จัดทำงบประมาณกองทุน โดยใช้หลักการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based Management) เพื่อให้การดำเนินงานยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายและการทำงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับกิจกรรม
             - บริหารกองทุนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan) ระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2559) ให้มีความชัดเจนทั้งการประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ การจัดสรรเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย การเก็บรักษาเงินกองทุนให้มีความปลอดภัย และการนำเงินกองทุนไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำ
             - รักษาระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว