นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นโยบายการบริหารจัดการกองทุน
           เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้
 
ด้านการจัดสรรเงินกองทุน
 1. บริหารและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนารวมทั้งความรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 2. นโยบายการจัดสรรเงินเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะกำหนดการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง เช่น ร้อยละของเงินกองทุนเพื่อจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 3. สนับสนุนการดำเนินการเสริมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการอย่างทั่วถึงตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 4. สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ให้เป็นผู้มีบทบาทหลักหรือร่วมดำเนินการกับกองทุน เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ.2553
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการสาระความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม
 
ด้านการบริหารเงินกองทุน
 1. จัดทำงบประมาณกองทุน โดยใช้หลักการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based Management) เพื่อให้การดำเนินงานยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายและการทำงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับกิจกรรม
 2. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan) ระยะ 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557 – 2559) ให้มีความชัดเจนทั้งการประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ การจัดสรรเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย การเก็บรักษาเงินกองทุนให้มีความปลอดภัย และการนำเงินกองทุนไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำ
 3. รักษาระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
วิสัยทัศน์
           เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส 
 
พันธกิจ
           เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อ กสทช. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนารวมทั้งความรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 1. เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุน และการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคของสำนักงาน กสทช.
 2. บริหารจัดการกองทุนทั้งด้านการการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้
 3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากเงินกองทุน
 
เป้าประสงค์
           เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและผู้สูงอายุ
 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วนมีใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนให้สามารถประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ทรัพยากรสื่อสาร ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมมีความทันสมัย รวมทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 3. เพื่อให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกิจการตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายและองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายสามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการใช้บริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 5. เพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายกำหนดสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 6. เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ.2553 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม