ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2558

ไม่แสดง

            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ดังนี้

            1. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
            2. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
            3. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
            4. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2560
 
            โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ