ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2561

ไม่แสดง
            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ดังนี้
 
            1. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
            2. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
            3. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
            4. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 
            โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ