คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. ร่วมรับฟังบรรยายสรุป

แสดง
วันที่: 
12 ธ.ค. 2561
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. ร่วมรับฟังบรรยายสรุป

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. ร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี" เรื่องการถอดบทเรียนและแบบจำลองโทรทัศน์ชุมชนต้นแบบ โดยสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเองรวมถึงผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีบทบาทและเป็นเจ้าของสื่อโทรทัศน์ในอนาคต ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รูปภาพ