คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

แสดง
วันที่: 
12 ธ.ค. 2561
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ กทปส. เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ Digital Administration โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วยระบบ e-Office (ระบบงานสารบรรณ) ระบบ e-Money (ระบบงานการเงินและบัญชี) ระบบ e-Material (ระบบงานพัสดุ) และระบบ e-Folio (ระบบงานประวัติผลงาน) เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการเรียนการสอน และพัฒนาชุมชนดิจิตอลแห่งการเรียนรู้ (Digital Learning Community of Practice) ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ