ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุนโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 7)

ไม่แสดง
            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ