วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดง
วันที่: 
26 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมูลนิธิสำรวจโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันและสื่อโทรคมนาคมให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะการผลิตรายการรวมทั้งเนื้อหาความรู้แนวคิดจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม โดยการจัดอบรมให้แก่ผู้ผลิตเคเบิลท้องถิ่น ผู้ผลิตอิสระในท้องถิ่น นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันด้านสื่อสารมวลชนและเยาวชนที่สนใจ จำนวน 300 คน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพรชบุรี ได้แบ่งกลุ่มจำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อนำแนวคิดไปผลิตรายการในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค จังหวัดละ 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 60 รายการ โดยผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคัดเลือกให้เหลือ 6 รายการ แล้วนำ 6 รายการแก้ปรับปรุงให้เป็นผลงานคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนได้รับชมรายการสารคดีได้เข้าใจวัฒนธรรมในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคในประเทศ รวมถึงนำผลงานออกอากาศทางช่องรายการ ของดีประเทศไทย จาก Next Step

รูปภาพ