ขอแนะนำโครงการเพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดง
วันที่: 
4 เม.ย. 2562
ขอแนะนำโครงการเพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการเพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านองค์ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบการคิดในการค้นหาคำตอบเหตุและผลกับสถานการณ์จริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งสนับสนุนแกนนำเยาวชนให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบของความคิด (วาทกรรม) เล่าอ้างต่างๆ ที่นำไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติอีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนแนวทางภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาลดการใช้ความรุนแรง ซึ่งการดำเนินงานกำหนดให้คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนใน 291 ตำบล/เทศบาล ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา รวมจำนวน 5,820 คน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เท่าทันสื่อ โดยมีกลุ่มยาวชนที่เป็นเป็นแกนนำ กลุ่มแกนนำชุมชน ผู้นำศาสนา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้แสดงแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แกนนำเยาวชนในพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงเครือข่ายมวลชนเสริมสร้างสังคมสันติสุขรับทราบและเข้าใจโครงการฯ ซึ่งนำไปพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบของความคิด เชิงวาทกรรม ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา และการดำรงชีวิตตามหลักแนวข้อมูลที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกมิติในสังคม

 

รูปภาพ