แนะนำโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1)

แสดง
วันที่: 
22 เม.ย. 2562
แนะนำโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1)

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 1) โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และเผยแพร่ผลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการดำเนินงานศึกษา รวบรวม กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G และ 5G ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพร้อมศึกษาผลกระทบต่อสัตว์ เช่น หนู ไก่ กระต่ายและสุนัข เป็นต้นซึ่งนำมาเลี้ยงภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับความเข้มหรือความหนาแน่น 5 เท่าและ 10 เท่าของระดับมาตรฐานหรือค่าเฉลี่ยเพื่อหาความผิดปกติของสมอง ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันโรค และความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ที่มาจากสัตว์ เพื่อจัดทำรายงานสรุปในการป้องกันลดผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และจัดทำแผนการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ ในระยะ 10 ปี อีกทั้งหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาที่เชื่อถือได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

รูปภาพ