ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)

ไม่แสดง
            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
            โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(2) : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับติดตามสัตว์ป่า ปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ