ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)

ไม่แสดง

            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
            โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(2) : โครงการทดลองภาคสนาม(Field Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ต่อระบบคมนาคม ขนส่งทางราง ย่านความถี่ ๙๐๐ MHz