นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School หลังสิ้นสุดโครงการฯ

ไม่แสดง
กทปส. ลงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบ e-School ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ

       นายนิพนธ์ จงวิชิต (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ กทปส. และสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนของ กทปส. โดย ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คนที่ 2 จากขวา)  อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หัวหน้าโครงการฯ) แนะนำต้นแบบการบริหารจัดการและการยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนในชนบทด้วย Digital Technology (e-School) เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาระบบ Digital Administration อันประกอบด้วย ระบบ e-Office (ระบบงานสารบรรณ) ระบบ e-Money (ระบบงานการเงินและบัญชี) ระบบ e-Material (ระบบงานพัสดุ) ระบบ e-Folio ( ระบบงานประวัติและผลงานบุคคล ) ระบบ e-Student (ระบบทะเบียนประวัติและผลการศึกษา) และ ระบบ e-Executive (ระบบการติดตามงานสำหรับผู้บริหาร)  รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการใช้  Digital Tools ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูในโครงการ ซึ่งปัจจุบันระบบ Digital Administration (e-School) ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วและใช้งานจริง โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในโครงการและนอกโครการทั่วประเทศให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมและนำระบบไปใช้และเกิดเป็น Digital Learning Community of Practice  ทั้งนี้ได้มีคุณครูในโครงการได้รับ รางวัลชนะเลิศ  “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน”  ระดับประเทศ  ( Innovative Teacher  Leadership Award  2019 ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2019 ด้วย

รูปภาพ