คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ลงพื้นที่

ไม่แสดง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ลงพื้นที่

พลตรีธิรา แดหวา ประธานกรรมการพิจารณาผลงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนางสาวใจทิพย์ ศรีโนนชัย ผู้อำนวยการส่วนกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) และคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ณ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

รูปภาพ