กทปส. เปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาและงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยให้ปรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไม่แสดง
กทปส. เปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาและงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยให้ปรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ตามที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการเปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาและงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยให้ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อใช้ต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีกรอบหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้
           1. ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการต้องประกอบกิจการสถานพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เท่านั้น 
           2. หากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน ให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ ให้พิจารณาจัดสรรจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
           3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID-19 ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เป็นส่วนของการปรับปรุงโดยทั่วไป
           4. ในการนี้ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน สามารถดาว์นโหลดแบบแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้ทางด้านล่างของเว็บไต์ และขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการถึงสำนักงาน กสทช. ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
สามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1470

รูปภาพ