ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562

ไม่แสดง
            ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
            โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52(1) : โครงการผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้