ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563

ไม่แสดง
ประกาศผลการจัดสรรเงินจากกองทุน โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ