รายงานการเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุน

ไม่แสดง

ยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กทปส. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติให้ยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กทปส. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วย โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยสำนักงาน กสทช. ได้เรียกเงินสนับสนุนวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาทคืน เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU ได้

 

ข้อมูลการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้

โครงการ ผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร (บาท)
โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕๒ (๑) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา ๕๑ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (เก้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

(ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๗ เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์เอกสารประกอบ: