นายวิโรจน์ นรารักษ์

นายวิโรจน์ นรารักษ์
ตำแหน่ง: 
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.