นางพิมพร โอวาสิทธิ์

นางพิมพร  โอวาสิทธิ์
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, กรรมการ กทปส. (ผู้แทน)