นายวิโรจน์ นรารักษ์

นายวิโรจน์  นรารักษ์
ตำแหน่ง: 
ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.