นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง: 
เลขาธิการ กสทช., กรรมการและเลขานุการ กทปส.