นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ตำแหน่ง: 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง, กรรมการ กทปส.​