นางสาวชวนชม กิจพันธ์

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
ตำแหน่ง: 
ผู้แทน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, กรรมการ กทปส.