นายนิพนธ์ จงวิชิต

นายนิพนธ์ จงวิชิต
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยเลขานุการ กทปส.