นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
ตำแหน่ง: 
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.