พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพสื่อกระจายเสียง, กรรมการ กทปส.​