ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงหรือในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการให้บริการในด้านโทรคมนาคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, กรรมการ กทปส.