นายต่อพงศ์ เสลานนท์

นายต่อพงศ์ เสลานนท์
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, กรรมการ กทปส.​