นายจิรชัย มูลทองโร่ย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย
ตำแหน่ง: 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมการ กทปส.