นายดนุชา พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์
ตำแหน่ง: 
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.