นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, กรรมการ กทปส.