ดาวน์โหลด

 • ตราสัญลักษณ์ กสทช. และ กทปส. สำหรับงานทั่วไป
  19 ส.ค. 2563 - 15:16
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจารเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ ๑
  3 ส.ค. 2563 - 11:09
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ปี 2563 (ครั้งที่ 5)
  3 ส.ค. 2563 - 11:08
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขและการป้องกันเตือนภัยในพื้นที่ชนบทหรือแนวชายแดน
  1 ก.ค. 2563 - 11:32
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศและเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย
  1 ก.ค. 2563 - 11:30
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการจัดทำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งของวัตถุในอวกาศ
  1 ก.ค. 2563 - 11:28
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ฯ
  1 ก.ค. 2563 - 11:25
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่งโดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซนเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones)
  1 ก.ค. 2563 - 11:24
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับ Smart Factory/Manufacturing
  1 ก.ค. 2563 - 11:21
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
  1 ก.ค. 2563 - 11:19

Pages