ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอรับทุน มาตรา 52(2)
  12 มี.ค. 2563 - 09:53
 • ประเภทไฟล์ doc
  แบบคำขอรับทุน มาตรา 52(1)
  12 มี.ค. 2563 - 09:53
 • ประเภทไฟล์ pdf
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563
  11 มี.ค. 2563 - 16:22
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
  11 มี.ค. 2563 - 16:21
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการฯ
  11 มี.ค. 2563 - 16:20
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศว่าด้วยการปรับตัวขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลฯ
  11 มี.ค. 2563 - 16:19
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม (Stop Fake News)
  11 มี.ค. 2563 - 16:18
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน
  11 มี.ค. 2563 - 16:18
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาคำศัพท์ภาษามือสำหรับกิจการโทรทัศน์
  11 มี.ค. 2563 - 16:17
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการการผลิตรายการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของคนพิการและประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและการคุ้มครองฯ
  11 มี.ค. 2563 - 16:16

Pages