ดาวน์โหลด

 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
  26 มิ.ย. 2562 - 09:19
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถล่ามภาษามือสำหรับกิจการโทรทัศน์
  26 มิ.ย. 2562 - 09:18
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:15
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และส่งเสริมผู้บริโภคให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
  26 มิ.ย. 2562 - 09:15
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:15
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน “ฅนทันสื่อ” ระดับภูมิภาค
  26 มิ.ย. 2562 - 09:14
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน
  26 มิ.ย. 2562 - 09:14
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality & television signal quality research)
  26 มิ.ย. 2562 - 09:13
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ
  26 มิ.ย. 2562 - 09:13
 • ประเภทไฟล์ pdf
  โครงการศึกษาแนวทางในการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่
  26 มิ.ย. 2562 - 09:13

Pages