บทกลอนลำเต้ยเกี่ยวกับ กสทช. โดย สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด