กฎหมายและประกาศ

 1. พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2544)
 2. พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียง (2551)
 3. แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
 4. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี (2555)
 6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี ฉบับที่ 2 (2560)
 7. แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566)
 8. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562)
 9. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน (ฉบับใหม่)
 10. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล
 11. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล (ฉบับที่ 2)
 12. เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 (ทุนต่อเนื่อง)
 13. เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ปี 2563
 14. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 15. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 16. แผนปฏิบัติการกองทุน ระยะ 4 ปี (63-66)
 17. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 3 (2562)
 18. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 - 2568)
 19. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562