ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561

    คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

1.  ศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

     1.2  กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
            แนวทางการคำนวนค่าใช้จ่าย
     1.3  แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
     1.4  แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ
    
 
 
4.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
5.  ยื่นแบบคำขอ โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด : ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
 
6.  การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ
 
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF