ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) | (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)  
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 44,800,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) | (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)  
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) | (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)  
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 73,000,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) | (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)  
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ภายใต้กรอบวงเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ) 
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) ภายใต้กรอบวงเงิน 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)  
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ภายใต้กรอบวงเงิน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID-19 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ) 
            คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการเปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาและงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยให้ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อใช้ต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ) 
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 196,250,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)  ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ) 
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6) ภายใต้กรอบวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองห้าล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ) 
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4) ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
           คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ภายใต้กรอบวงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 326,750,000 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านแจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6  (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบวงเงิน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
 
 
โครงการประเภทที่ 2  ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 70,682,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 6 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. 
 
 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
            คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.