ขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 2

1.  ศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
     1.3  แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
     1.4  แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ
    
2.  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)
      2.โครการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
     2.2 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(4) - โครงการศึกษาผลการะทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
 
4.  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
 
5.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
         
6.  ยื่นแบบคำขอ โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด : ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
 
7.  การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ