ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

           คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) 
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) 
            - 
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3) 
            - 
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(4) 
            - 
 
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
4. เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
 
5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(1)           
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2)       
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(3)      
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(4)    

6. ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  

7. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร ฉบับจริงรายการอื่นๆ)
    7.2 กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
    โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

 
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF