ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

           คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ ภายใต้กรอบวงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.

โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2  ปี 2562 (ครั้งที่ 2)

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) 
            - โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์

3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
    - แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
    - คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์
    - หนังสือมอบอำนาจ

5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(1)           
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2)       
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(3)      
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(4)    

6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  

7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร ฉบับจริงรายการอื่นๆ)
    7.2  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
    โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.

8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF 
Adobe Reader 
Adobe Reader (Mirror)