ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 196,250,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้
 
 
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)
 
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1)
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3)     
 
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 
4. เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
 
5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
 
6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th
 
7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร ฉบับจริงรายการอื่นๆ)
    7.2  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
    โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
 
8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ
 
 
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF