เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID-19

กทปส. แจ้งเตือน !!! โปรดระวังและอย่าหลงเชื่อ !!! 
            ปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID-19 โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนในการยื่นขอทุนและสามารถทำให้โครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติเร็วขึ้นและได้รับทุนแน่นอน
           กทปส. ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง หากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐสนใจขอรับการสนับสนุน สามารถยื่นขอรับทุนมาที่ กทปส. โดยตรง ทาง กทปส. ไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้น 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

           ตามที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการเปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาและงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยให้ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อใช้ต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีกรอบหลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้
           1. ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการต้องประกอบกิจการสถานพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เท่านั้น 
           2. หากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน ให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ ให้พิจารณาจัดสรรจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
           3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID-19 ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เป็นส่วนของการปรับปรุงโดยทั่วไป
           4. ในการนี้ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้ทางด้านล่างของเว็บไต์ และขอให้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการถึงสำนักงาน กสทช. ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้
1. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน COVID-19 จากกองทุนฯ
    - แบบคำขอรับทุน COVID-19
    - แบบฟอร์มข้อมูลสถานพยาบาล
    - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน)
   เมื่อกรอกแบบคำขอพร้อมหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ให้ส่งมายังอีเมล์ >> [email protected]  พร้อมส่งเอกสารตัวจริงมาที่สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   หมายเหตุ สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการและงบประมาณที่ได้ยื่นมาแล้ว

 2. เอกสาร/คู่มือที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการขอรับทุน
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
    - แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
    - บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบแล้ว

4. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) Covid-19

 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF 
Adobe Reader 
Adobe Reader (Mirror)