ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

                 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ภายใต้กรอบวงเงิน 73,000,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2  ปี 2563 (ครั้งที่ 4)

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)

    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1)
        - โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ
 
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   
        - โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
         - โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับ Smart Factory/Manufacturing
         โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่งโดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) 
         - โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่สำหรับกรณีการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล เทคโนโลยี 5G และกิจการอื่นในย่านความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๘ กิกะเฮิรตซ์
         - โครงการจัดทำระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งของวัตถุในอวกาศ
         - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศและเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย       
         - โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขและการป้องกันเตือนภัยในพื้นที่ชนบทหรือแนวชายแดน
 
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
    - แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

4. เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
    - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
    - คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์
    - หนังสือมอบอำนาจ

5. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(1)           
    -   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2)       

6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th

7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
    7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร ฉบับจริงรายการอื่นๆ)

    7.2  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท     โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF 

Adobe Reader 
Adobe Reader (Mirror)