ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ
ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ พ.ศ.2555 การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กำหนดไว้ดังนี้ ประเภทที่ 1 โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ...
ระยะเวลา: 17 ม.ค. 2556 ถึง 28 ก.พ. 2556
การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด
ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ พ.ศ.2555 การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กำหนดไว้ดังนี้ ประเภทที่ 2 โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 (1) (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน...
ระยะเวลา:
สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ พ.ศ.2555 การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กำหนดไว้ดังนี้ ประเภทที่ 3 สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา 52 (5) แห่งพระราชบัญญัติ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ...
ระยะเวลา: