การจัดสรรเงินกองทุน

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการประเภทที่ 1
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2556
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2557
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) 
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 (ทุนต่อเนื่อง)
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563

โครงการประเภทที่ 2
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 7)
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม
     - โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District
     - โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
     - โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
     - โครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
     - โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับติดตามสัตว์ป่า 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)
     - โครงการทดลองภาคสนาม(Field Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ต่อระบบคมนาคม ขนส่งทางราง ย่านความถี่ ๙๐๐ MHz
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ทุนต่อเนื่อง)
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ)
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562
     - โครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ
     - โครงการศึกษาแนวทางในการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่ 
     - โครงการผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
     - โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน
     - โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน “ฅนทันสื่อ” ระดับภูมิภาค
     - โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
     - โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ
     - โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
     - โครงการวิจัยแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการบริหารคลื่นความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Big Data 
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)
     - โครงการพัฒนาคำศัพท์ภาษามือสำหรับกิจการโทรทัศน์
     - โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ