โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

หน่วยงาน: 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งบประมาณ: 
5,371,400
ระยะเวลา: 
18 เดือน
วัตถุประสงค์: 
(1) เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี (2) เพื่อแสวงหาแนวทาง ปัจจัยเอื้ออำนวย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิต และดึงศักยภาพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม (3) เพื่อสร้างอาสาสมัครแกนนำที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสด้วยกันเอง ให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

ไฟล์: 

 • File type pdf
  01-1-ปกหน้าปกหลัง-กรอบแนวทางคนพิการ-09012016.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • File type pdf
  01-กรอบแนวทางคนพิการ.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • File type pdf
  02-1-ปกหน้าปกหลัง-กรอบแนวทางผู้สูงอายุ-09012016.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • File type pdf
  02-กรอบแนวทางผู้สูงอายุ-09012016.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • File type pdf
  03-1-ปกหน้าปกหลัง-กรอบแนวทางผู้ด้อยโอกาส-09012016.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
 • File type pdf
  03-กรอบแนวทางผู้ด้อยโอกาส-09012016.pdf
  จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0