โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (parent port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่

หน่วยงาน: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งบประมาณ: 
1,696,000
ระยะเวลา: 
214 วัน
วัตถุประสงค์: 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็นการชี้แนวทางป้องกันเยาวชนจากการเข้าถึงเนื้อหาของภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมกับวัยผ่านสื่อใหม่ที่ให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยการจัดตั้งศูนย์ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองผ่านทางอินเทอร์เน็ต (parent port) เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการจัดการและคุ้มครองบุตรหลาน (children protection) ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพกระจายเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม http://www.thaiparentport.org/

วิดีโอ: